EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Acte si documente care pot fi supralegalizate

Home » Apostilă și Supralegalizare » Acte si documente care pot fi supralegalizate

 

Departamentul de Apostilă și Supralegalizare

Toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc:

 • Apostilare/ Supralegalizare documente originale, copii legalizate și traduceri legalizate (la Camera Notarilor, Prefectură, Ministerul Justiției, Tribunal, Ministerul Afacerilor Externe etc.)
 • Traduceri autorizate și legalizate în/din toate limbile
 • Vizarea documentelor comerciale la Registrul Comerțului
 • Vizarea documentelor la orice minister și autoritate competentă (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției etc.)
 • Vizarea actelor de studii (la Ministerul Educației sau la Inspectoratul Şcolar Bucureşti)
 • Procură/ Împuternicire pentru Turcia (acte de mașină, documente de călătorie etc.)
 • Servicii consulare/ Vizare la orice ambasadă (inclusiv Turcia, Egipt, Libia, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Brazilia etc.)

 

icon-irina

Te-ai săturat de cozi sau nu ai timp pentru toate formalitățile?

 •  Ne ocupăm noi de tot ce îți consumă timp.

Nu știi procedura de obținere a Apostilei?

 • Îți oferim consultanță juridică gratuită. 

Nu ești din București? Noi te scăpăm de drumuri!

 • Livrare rapidă, inclusiv prin curierat național sau internațional.
 • Plata și prin e-banking.

contactează-ne

 

LISTA ACTELOR ȘI A DOCUMENTELOR CARE POT FI SUPRALEGALIZATE*:

*Unele documente de mai jos necesită vizarea de autoritatea competentă, înainte de a fi supralegalizate. Contactează-ne pentru mai multe detalii.

 

ACTE ORIGINALE, COPII LEGALIZATE ȘI TRADUCERI LEGALIZATE ALE ACESTORA

Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public

 

Traduceri legalizate la notar

Documente emise de instituții ale Statului Român – pentru legalizarea traducerii acestora este necesar actul în original. Documente emise sub semnătură privată – pentru legalizarea traducerii acestora este necesară o copie legalizată a documentului original.

Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură)

Împuterniciri, procuri, declarații, invitații etc.

   

Certificate de naștere

formatul nou, emise după 01.01.1998

Certificate de căsătorie

formatul nou, emise după 01.01.1998

Certificate de deces

formatul nou, emise după 01.01.1998

Alte acte referitoare la starea civilă

extras de pe actele de stare civilă, act privind menţiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorţ, pe cale administrativă

Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă

 

Certificate de cazier judiciar

 

Certificate de cazier auto

eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în raza căreia domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti.
Pentru apostilarea în Bucureşti a cazierelor judiciare eliberate în alte oraşe, acestea trebuie vizate în prealabil de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Certificate de rezidență fiscală

redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.

Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român

eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti

Adeverinţe privind componenţa familiei (certificat, atestat)

eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor

Actele de studii

trebuie vizate în prealabil de inspectoratul şcolar judeţean sau Ministerul Educației Nationale și Cercetării Științifice din Bucureşti. Academia de Traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei vize.

 

(diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a şcolii postliceale, diplomă de licenţă – şi anexele la acestea: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe (prin care se atestă calificarea profesională – redactate în limba română şi în limba engleză – etc.)

Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini

vizate de Ministerul Educației Nationale și Cercetării Științifice – Serviciul Relaţii Internaţionale

 

Acte cu caracter medical

vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București

 

(adeverinţă medicală, certificat de concediu medical, dovadă de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap

Certificate și adeverințe de botez/cununie, divorț bisericesc

Acestea trebuie inainte vizate de Secretariatul de Stat pentru Culte. Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a Municipiului Bucureşti nu îndeplineşte atribuţia cu privire la avizarea certificatelor de căsătorie religioasă şi a celor de botez, în vederea apostilării, instituţia responsabilă fiind Secretariatul de Stat pentru Culte.

Certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant

vizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Brevete de turism

emise de Autoritatea Naţională pentru Turism

Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă

vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti

Acte care dovedesc calificarea într-o meserie (adeverințe, certificate)

– pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională),

– certificat de competenţe profesionale (atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională),

– certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.),

– certificate/autorizaţii de traducător,

– certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.),

– confirmarea autenticităţii certificatului (dobândit în domeniul transportului naval),

– adeverinţe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);

 

Acestea trebuie vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti.

Acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical

 • certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.),
 • adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.),
 • atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.),
 • recomandare

Acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu

(stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate etc.)

Acte cu caracter fiscal

Certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă (de venit etc.);

Certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate

 

Alte acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizaţie (de procurare armă şi muniţie, de liberă practică, pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfăşurarea activităţii de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacităţii de muncă, privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc.), dispoziţie (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licenţă (de antrenor, de funcţionare a societăţilor specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.)

Extrase

extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc.), eliberate în temeiul legii

Documente mj

Mențiuni

Hotărâri judecătorești

Hotarârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunțat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie să poarte ştampila preşedintelui. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea Apostilei la Tribunalul București.

Actele originale care emană de la un executor judecătoresc

 

Actele originale emise de Registrul Comerţului

De ex.: Certificat Constatator, Certificat de Origine, Certificat de Recoltă etc.

 

ACTE ȘI DOCUMENTE CARE NU POT FI SUPRALEGALIZATE:

 1. Acte care urmează a fi folosite în state nesemnatare ale Convenției de la Haga (Convenţia Apostilă). Aceste documente trebuie apostilate și nu supralegalizate. Vedeți mai sus Țări/ state pentru care este necesară apostila (Țări/ State semnatare a Convenției de la Haga).
 2. Acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate.
 3. Nu se pot supralegaliza documentele și actele emise de alte state. Acestea se vor supralegaliza doar în statele emitente. În România se pot supralegaliza doar actele emise de Statul Român.
 4. Nu pot fi supralegalizate actele și documentele care necesită, înainte de a fi supralegalizate, viza autorităților competente. Vedeți lista documentelor de mai sus.
 5. Nu pot fi supralegalizate actele originale sau traduse actele de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces) în format vechi (emise înainte de 1998). Acestea necesită preschimbare de către autoritățile competente.

 

ACTE ȘI DOCUMENTE CARE SUNT SCUTITE DE SUPRALEGALIZARE

 1. Certificatele de stare civilă, precum şi oricare alte documente întocmite de către agenţii diplomatici ai României

(întrucât, prin Legea 114/2011, România a ratificat Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, care la art.3 stabileşte că „părţile contractante exceptează de la cerinţa legalizării documentele care fac obiectul prezentei convenţii”.)

 1. Actele și documentele care vor fi folosite în țările/ statele cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare. Cu toate acestea, dacă una dintre țări solicită, trebuie aplicată Apostila sau Supralegalizarea. Vezi mai sus Țări/ state pentru care nu este necesară apostila sau supralegalizarea.

Contactează-ne pentru consultanță juridică gratuită.

 

Plata securizata
Plata online