RU
ContactSună BirouBirou
Suntem online

Asigurarea Confidențialității

Home » Asigurarea Confidențialității

Părțile au convenit încheierea prezentului document, cu respectarea următoarelor clauze:

1. Obiectul contractului

Părțile vor păstra în strictă confidențialitate informațiile primite pe durata de desfășurare a contractului de prestări servicii între părți și vor utiliza același nivel de precauție pentru a preveni orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații, pe care îl exercită în protejarea propriilor informații de natură similară. Aceștia nu vor utiliza informațiile dezvăluite fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, în alte scopuri decât cele ale prezentului Acord și nici nu va divulga Informațiile unor terțe părți, cu excepția angajaților sau colaboratorilor săi care vor realiza serviciile și care vor semna obligatoriu și eu un acord de confidențialitate cu un conținut minim al prezentului document și își vor asuma aceleași obligații din prezentul acord ca și părțile.

2. Obligațiile Părților

2.1. Atât Prestatorul, cât și Beneficiarul nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți, de a utiliza în mod culpabil, cu rea voință, informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului de prestări servicii, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. Părților le este interzis să facă cunoscute contractul sau detaliile raporturilor comerciale, inclusiv prețul sau condițiile prestării serviciilor, unei terțe părți, inclusiv traducătorilor/interpreților Prestatorului.

2.2. Traducătorii/ interpreții/ colaboratorii Prestatorului reprezintă resursele acestuia, de aceea, Beneficiarul nu are dreptul de a face schimb de date de contact, sau de a lua legătura prin orice mijloace cu aceștia, mai ales în scopul derulării raporturilor comerciale/de muncă cu aceștia, fără implicarea sau acordul Prestatorului.

 3. Termen 

Prezentul Acord își produce efectele doar pe durata de desfășurare a contractului de prestări servicii între părți. 

4. Despăgubiri

Prestatorul răspunde material pentru pagubele cauzate în mod direct și cu intenție Beneficiarului ca urmare a nerespectării sau încălcării acestui Acord cu o sumă ce nu poate depăși suma încasată de la Beneficiar pentru serviciile prestate aferente comenzii a cărei confidențialitate se reclamă ca fiind încălcată, conform legislației în vigoare. Pagubele vor fi plătite numai în situația în care culpa/vinovăția este imputabilă acestuia, este probată și recunoscută în instanță.

5. Obligațiile de confidențialitate și de ne-utilizare a informațiilor din prezentul Acord de Confidențialitate nu se aplică:

  1.  informațiilor care, la data dezvăluirii lor, erau deja cunoscute public ;
  2.  informațiilor care, după dezvăluirea lor, devin parte a domeniului public prin publicare sau în alt mod, cu excepția cazului în care constituie o încălcare a prezentului Acord de Confidențialitate;
  3.  informațiilor referitor la care Prestatorul poate stabili, prin dovezi rezonabile, că, la data divulgării lor, acestea erau deja în posesia sa sau au fost expuse ulterior independent de către angajații și colaboratorii Prestatorului, care nu aveau cunoștință de Informațiile relevante;
  4.  informațiilor care pot fi primite de la o terță parte, cu condiția ca totuși, astfel de informații să nu fi fost obținute de terța parte menționată, direct sau indirect în condiții de confidențialitate.
  5.  informațiilor care sunt cerute de lege, regulamente sau ordinul unei autorități competente a fi dezvăluite de către Beneficiar sau Prestator.

6. Litigii și legea guvernantă

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord, inclusiv referitor la interpretarea, încheierea, executarea ori desființarea lui, care nu a putut fi soluționat de părți pe cale amiabilă, se va soluționa prin arbitrajul instanțelor competente de drept comun din Municipiul București. Prezentul Acord va fi guvernat de legea română.