RU
ContactSună BirouBirou
Suntem online

Buletin românesc în București

Home » Buletin românesc în București
Buletin românesc. Obținere și preschimbare.

Buletin românesc. Obținere și preschimbare.

Academia de Traduceri oferă românilor din străinătate servicii de obținere (depunere) – 100 E și ridicare a buletinului -100E în București/ Ilfov în baza procurii notariale și expedierea lui prin curier internațional în orice țară (de ex: DHL):

 • Cetățenilor români aflați în străinătate
 • Cetățenilor care au re/dobândit cetățenia română (din R. Moldova, Rusia, Ucraina, Israel etc.) – pentru aceștia, taxa este alta.

Important!

 • Dacă nu ați avut niciodată buletin, depunerea actelor pentru obținerea acestuia se poate face doar personal, iar ridicarea acestuia se poate face prin procură.
 • Dacă aveți deja buletin, preschimbarea acestuia și ridicarea se poate face prin procură.

Trimite solicitarea și află rapid cât costă

+4 074919 4313

office@academiadetraduceri.ro

București, Lângă metrou Universitate, Nicolae Bălcescu nr. 18, bloc Dalles

Trimite solicitarea și află rapid cât costă

+4 074919 4313

office@academiadetraduceri.ro

București, Lângă metrou Universitate, Nicolae Bălcescu nr. 18, bloc Dalles

Cum se poate elibera un act de identitate în cazul în care solicitantul se află în străinătate?

Puteți depune dosarul pentru buletin fără prezența mea? DA! (dacă faceți procura la ambasadă)

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația cetăţenilor români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

Persoana care solicită actul de identitate va indica o persoană de contact din România care se va prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul pentru achitarea contravalorii taxei prevăzute de lege pentru actul de identitate.

Precizăm faptul că eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială, dar cererea împreună cu documentele prevăzute de lege se pot depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

Care este termenul de valabilitate al unei procuri?

În conformitate cu prevederile art. 2015 din Noul Cod Civil, „dacă părţile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani de la încheierea lui”.

Am obținut certificatul de cetățenie română și nu am avut niciodată buletin românesc. Cum procedez?

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România. Acte necesare:

 • certificatul de naștere (original și copie);
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanei căsătorite sau al soțului supraviețuitor (original și copie);
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz (original și copie);
 • certificatul de deces al soțului / soției decedat (ă), în cazul soțului supraviețuitor (original și copie);
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz (original și copie);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și copie);
 • pașaportul românesc valabil sau expirat sau certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, eliberat de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate (original și copie);
 • actul de identitate și / sau pașaportul eliberat de autoritățile străine (original și copie);
 • chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate.

Cum se poate elibera un act de identitate în cazul în care solicitantul se află în străinătate?

  În conformitate cu prevederile art.14 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația cetăţenilor români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

Persoana care solicită actul de identitate va indica o persoană de contact din România care se va prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul pentru achitarea contravalorii taxei prevăzute de lege pentru actul de identitate.

Precizăm faptul că eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială, dar cererea împreună cu documentele prevăzute de lege se pot depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

La care birou de evidență a persoanelelor trebuie să mă prezint pentru a preschimba cartea de identitate?

 În conformitate cu prevederile art.14 din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice”.

Ce documente sunt necesare pentru preschimbarea cărții de identitate care a expirat?

Actele necesare sunt :

 • cererea tip pentru eliberarea actului de identitate care se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinate semnăturii
 • actul de identitate și cartea de alegător (dacă este cazul);
 • certificatul de naștere, original șicopie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • hotărârea de divort definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original șicopie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie; declarația de primire în spațiu a găzduitorului, poate fi dată înfața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică sau a notarului public;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei ).

Ce acte sunt necesare si unde să mă adresez pentru viza de flotant/ reședință?

În conformitate cu art.86 din Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români ,aprobate prin Hotărârea nr.1375/2006, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței înactul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia locuiește temporar, prezentând:

– cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;

–  actul de identitate în care urmează să se înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;

– documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

Cum se face dovada adresei de domiciliu?

În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:

 1. a) acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ; (ex:contract de vânzare-cumpărare; contract de închiriere pentru imobil cu destinație de locuință încheiat între solicitant și proprietar, care trebuie înregistrat la Administrația Finanțelor Publice; contract de comodat; certificat de moștenitor; titlu de proprietate; act de donație, etc.).
 2. b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul din documentele prevăzute la litera a);

Facem precizarea că în cazul prezentării unui contract de închiriere/comodat nu este necesară prezența proprietarului imobilului.c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare  a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la litera a) și b); pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali.

Ce documente sunt necesare pentru o carte de identitate provizorie?

Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

–  când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate; –  în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Documente necesare: 3 fotografii ¾ cm, cu banda de 7 mm la bază; documentele pe care le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetățeniei și a domiciliului (original si copie xerox); contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu).

Precizăm că, în situația în care, la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se solicită și schimbarea domiciliului, este necesară prezentarea actului încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ.

Dacă proprietarii unui imobil au decedat, moștenitorii acestora, care locuiesc la aceeași adresă, pot obține cărți de identitate la adresa imobilului respectiv?

Dacă aceștia locuiesc intru-un imobil pentru care nu a fost dezbătută succesiunea, este necesar să facă dovada calității succesorale, caz în care pot fi puși în legalitate cu acte de identitate, în conformitate cu prevederile art.28, alin.1 lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza declarației pe proprie răspundere și a verificării în teren.

În cât timp se poate solicita eliberarea unei noi cărți de identitate, ca urmare a expirării celei deținute anterior?

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (de la locul de domiciliu sau resedință) eliberarea unei noi cărți de identitate.

Când se poate solicita eliberarea actului de identitate pentru minorul care împlinește vârsta de 14 ani?

  În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea actului de identitate […]”.

Precizăm că cererea pentru eliberarea actului de identitate a minorului nu se poate soluționa înainte de împlinirea vârstei de 14 ani.

Se poate elibera cartea de identitate dacă am o copie legalizată a certificatului de naștere?

Nu se poate elibera un act de identitate în situația în care prezentați copii legalizate ale actelor de stare civilă. Copia, chiar legalizată, de pe orice înscris autentic sau sub semnătură privată nu poate face dovadă decât despre ceea ce este cuprins în înscrisul original, așa cum este prevăzut în art.286 alin.1 din Noul Cod de Procedură Civilă.

Dacă prezint un contract de vânzare-cumpărare cu care fac dovada adresei de domiciliu în care părinții/vânzătorul își rezervă dreptul de uzufruct, este necesar acordul acestuia?

Da, este necesar consimțământul scris al uzufructuarului pentru eliberarea actului de identitate solicitantului.

În situația în care nu mai dețin hotărârea de divorț, cum procedez în vederea eliberării unui nou act de identitate?

Vă îndrumăm să vă adresați judecătoriei unde s-a desfăcut căsătoria în vederea eliberării unui duplicat al hotărârii de divorț. De asemenea, la Serviciul de Stare Civilă unde s-a înregistrat căsătoria se poate solicita eliberarea unui certificat de căsătorie cu mențiunea de divorț înscrisă pe acesta. Totodată, se poate elibera o carte de identitate provizorie cu motivul: „lipsă dovadă divorț”.

Cum procedez și unde trebuie să mă adresez pentru a nu mai fi înregistrați la adresa imobilului proprietatea mea, foști proprietari sau locatari?

Potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data schimbării domiciliului titularul este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, nerespectarea acestor dispoziţii constituind contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art.43 lit.b) din acelaşi act normativ.

Totodată, în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se poate opera notificarea de a nu se mai elibera acte de identitate, fără acordul dumneavoastră în calitate de proprietar, în care să se înscrie adresa imobilului ce vă aparţine, sens în care este necesar să vă adresaţi cu o astfel de cerere serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află imobilul, însoțită de actul încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ, în original și xerocopie.

Unde pot solicita eliberarea unui act de identitate persoanele fizice înternate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unități de ocrotire și de protecție socială?

În conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) și alin.(3) coroborate cu cele ale art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoanele fizice internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unități de ocrotire și de protecție socială se primește și se soluționează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituțiile respective, la rubrica domiciliu urmând a se înscrie adresa acelei instituții.

Cum se poate anula o mențiune din actul de identitate cu privire la stabilirea domiciliului/reședinței în cazul în care o persoană nu mai locuiește la adresă?

Potrivit art.35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care mențiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau reședinței s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această mențiune este nulă de drept.

Nulitatea mențiunii poate fi constatată de instanța de judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizării D.E.P.A.B.D, a S.P.C.L.E.P ori a persoanelor interesate.

Unde se obține buletinul la sector 3 București?

Accesați pagina de contact a Primăriei S3.

Cereri și Declarații solicitate la depunere

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 •  Declaratie de luare in spatiu locativ
 •  Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar
 • Declaratie solicitant conform art.27, lit.c) din O.U.G. nr.972005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate a cetatenilor români cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
 • Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei
 • Cerere CNP cu procura
 • Certificat de atestare a domiciliului si a cetateniei romane
 • Cerere privind eliberarea certificatului de atestare a domiciliului si a cetateniei romane

 

Informația de mai sus poate fi oricând modificata de autorități.

Ai întrebări? Contactează-ne! 

Sursă: Direcția de Evidență Persoane și Stare Civilă.