RU EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Întrebări frecvente

Care sunt actele și documentele care pot fi apostilate?

Home » Întrebări frecvente » Apostilă și Supralegalizare » Care sunt actele și documentele care pot fi apostilate?

Acte originale, copii legalizate și traduceri legalizate

Certificate de naștere 

format nou, emise dupa 01.01.1998

Certificate de căsătorie 

 format nou, emise dupa 01.01.1998

Certificate de deces 

format nou, emise dupa 01.01.1998

Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu dată certă, cu legalizare de semnătură)

împuterniciri, procuri, declarații, invitații etc.

Alte acte referitoare la starea civilă

 dovadă de celibat, certificat de divorț – sentință divorț

Certificate de cazier judiciar

 eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secția de poliție în raza căreia domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliției Române, șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, București

Adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei

Certificate de botez

 Acestea trebuie înainte vizate de Secretariatul de Stat pentru Culte

Acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de absolvire a școlii postliceale, diplome de licență – și anexele la acestea: foi matricole, suplimente, programe analitice, diplome de master, diplome de doctor)

 Trebuie vizate în prealabil de Inspectoratul Școlar Județean sau Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din București. Academia de Traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei vize. 

Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini

 vizate de Ministerul Educației Nationale și Cercetării Științifice – Serviciul Relaţii Internaţionale

Acte cu caracter medical (certificate de medic specialist)

 Emise de către Ministerul Sănățății

Acte care dovedesc calificarea într-o meserie (adeverințe, certificate)

– pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională),

– certificat de competenţe profesionale (atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională),

– certificate/autorizaţii de traducător.

Acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical

  • certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.),
  • adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.),
  • atestat de liberă practică,
  • recomandare

Acte cu caracter fiscal

 Certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă de venit etc.

Hotărâri judecătorești, sentințe civile

 Hotarârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunțat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie să poarte ştampila preşedintelui. Sentințele civile trebuie să fie definitive și irevocabile.

Actele originale emise de Registrul Comerţului

 De ex.: Certificat Constatator, Certificat de Origine, Certificat de Recoltă etc. semnate și ștampilate de către Oficiul Registrului Comerțului.

Traduceri legalizate la notar 

 Documente emise de instituții ale Statului Român –  pentru legalizarea traducerii acestora este necesar actul în original. Documente emise sub semnătură privată – pentru legalizarea traducerii acestora este necesară o copie legalizată a documentului original.

Detalii aici!

30-10-2018
Plata securizata